Varför Talent Management och ett starkt ledarskap är viktigare än någonsin

Nord Talent Management stöttar företag på olika sätt gentemot starkare ledarskap och talent management-strategier med direkt koppling till affären - inte enbart för den lilla klick redan identifierade talanger (som brukar vara 2-3% av företagets samlade kompetens) utan gentemot HELA företaget, alla medarbetare. För det finns talanger överallt och alla medarbetare, oavsett befattning, kan utvecklas för att nå höjd effektivitet och produktivitet. Därför får företaget en högre effekt av att arbeta med kvantiteten - alltså med hela företagets samlade kompetens. Då syns det på sista raden. Ibland får jag av kunder och samarbetspartners frågan: "varför är det egentligen så viktigt att jobba med talent management och ledarskap?" Låt mig då först definiera vad det handlar om. Att arbeta med talent management innebär att man på ett strukturerat sätt arbetar för att attrahera, engagera, utveckla & behålla samt avsluta rätt medarbetare. Det behöver man göra på grund av en rad olika orsaker.

För organisation och ledare av idag och imorgon kommer förmågan att kunna leda att få en allt större betydelse, alltså hantverket ledarskap. Förmågan att kunna hantera olika typer av relationer blir allt viktigare. Kommunikation och relation är två av nyckelorden inför framtidens organisation och ledarskap. Orsakerna därtill är flera. Organisationer av idag och framåt ser annorlunda ut än de traditionella. De präglas i högre grad än tidigare av att traditionell industrialism och kundorientering ersätts av en marknad där kunden i allt större utsträckning är medskapare i värdekedjan, det vill säga att kunden är allt mer involverad i själva produktionen och får ett större inflytande.

Organisationsformerna är idag och framåt mer virtuella, och som ledare blir det allt vanligare att leda på distans och på andra språk, kommunikationen blir mer digital och verksamheten global. Man konkurrerar med företag i Kina och i Indien istället för i Skövde och Lund. Agilitet blir ett nyckelord. Fungerande allianser och andra samarbetsformer med mer eller mindre fast knutna samarbeten, alla med kompetens inom sitt område, kommer att bli avgörande för företagets långsiktiga framgång. Vi lever också i ett mer mångfasetterat samhälle än någonsin tidigare, globaliseringen är redan ett faktum, kvinnor över hela världen tar mer och mer plats på arbetsmarknaden, subkulturerna i samhället ökar och det råder en helt annan heterogenitet än tidigare.

Ledarskapet av idag och imorgon kommer följaktligen att i högre grad inriktas på nätverkande och relationsskapande än på direkt arbetsledning. Det blir en nödvändighet att som ledare kunna hantera medarbetarrelationer på ett annat plan- och bättre än konkurrenterna. Medarbetarna behöver sättas i fokus eftersom de utgör en så stor och viktig del i själva produktionsprocessen – och ledarens främsta uppgift blir att frigöra medarbetarnas motivation och energi. Annars blir det svårt för företaget att på sikt rekrytera den kompetens man är beroende av, vare sig det rör sig om kompetens inom ett kortsiktigt projekt eller mer långsiktiga samarbeten. Som följd blir det avgörande för företag att idag arbeta aktivt med talent management och med ett starkt ledarskap. Detta för att säkra tillgången av kompetens framöver - och därmed på sikt organisationens överlevnad.


Behöver ditt företag hjälp att se över er talent management-strategi? Tveka inte, hör av er!

Charlotte editor